EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Latvian

Ja man, lai izdz?votu, b?tu j?sniedz seksa pakalpojumi svešiniec?m vismaz desmit reizes dien?, cik ilgs laiks paietu, lai es sajustos pazemots un seksu?li izmantots?
Nav šaubu – uzreiz.
Un tom?r t? ir ikdiena cilv?kiem, kas nodarbin?ti prostit?cij?.
Prostit?cija ir vardarb?bas un apspiest?bas izpausme.
Es atsakos taj? piedal?ties. Un tu?

In English with Latvian subtitles:

Latest video

Loud and United to end violence against women and girls, European Women’s Lobby Conference, 6 December 2017, Brussels.

Find more videos on our Youtube channel

Facebook Feed

Get Involved