EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Turkish

Ya?am?m? devam ettirmek için yabanc?larla günde on kez seks yapmak zorunda olsayd?m, kaç?nc? kezden sonra i?renmeye ba?lard?m?
Hiç ?üphesiz, en ba??ndan itibaren.
Oysa, bu, fahi?elerin her gün ya?ad?klar? bir durum, ister kadin, ister erkek olsun.
Fahi?elik bir ?iddet ve bask?lama biçimidir.
Bunun bir parças? olmay? reddediyorum. Ya siz?

With subtitles:

Latest video

Loud and United to end violence against women and girls, European Women’s Lobby Conference, 6 December 2017, Brussels.

Find more videos on our Youtube channel

Facebook Feed

Get Involved