EWL press coverage

Campagne moet slachtoffers van seksueel geweld aanzetten tot aangifte

De ministers Milquet, Turtelboom en Onkelinx hebben vrijdag de sensibiliseringscampagne ‘Verkrachting. Doorbreek de stilte’ voorgesteld om slachtoffers van verkrachting aan te zetten om aangifte te doen. Uit de veiligheidsmonitor blijkt immers dat nog steeds 90 procent van de slachtoffers van seksueel geweld geen aangifte doet bij de politie. De campagne bestaat uit een clip, een website en een brochure.

Voor de campagne werkte minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet samen met de politie en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De website www.hulpnaverkrachting.be richt zich tot de slachtoffers en hun vrienden of familie en bevat alle mogelijke informatie over onder meer schuldgevoelens, aangifte doen, de procedure, wanneer slachtoffers naar een ziekenhuis kunnen gaan of wat ze het beste doen onmiddellijk na seksueel geweld. Je kan er ook de gegevens vinden over de lokale politiezone of dienst slachtofferbejegening.

Daarnaast verspreidt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vanaf vrijdag een brochure op 100.000 exemplaren voor politie, OCMW’s, parketten, gemeenten, ziekenhuizen, vrouwenverenigingen en verenigingen tegen geweld tegen vrouwen.

De gerechtelijke politie heeft ook een draaiboek Zedenmisdrijven opgesteld voor de lokale en federale politie met alle stappen die doorlopen moeten worden voor de opheldering van het zedenmisdrijf, de identificatie van de dader, het vergaren van bewijsmateriaal... Na goedkeuring door het College van Procureurs-Generaal zal het verspreid worden onder de politiezones en politiescholen. Er komt ook een memo en een nieuwe opleiding voor slachtofferopvang.

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx verwees naar de inspanningen inzake onthaal, detectie en behandeling van slachtoffers door ziekenhuizen en huisartsen. Op internationaal vlak hebben België en zes andere landen - de VS, India, Mexico, Nederland, Noorwegen en Zambia een resolutie goedgekeurd om een dynamiek tegen geweld op vrouwen te starten vanuit de Wereld Gezondheidsorganisatie in samenwerking met de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde agentschappen zoals Unicef. Zo zouden de lidstaten van de WGO verplicht moeten worden tot samenwerking en moet de WGO om de vier jaar een voortgangsrapport opstellen.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom wees erop dat aangiftebereidheid de laatste jaren toeneemt - 4.028 zaken rond seksueel geweld bij de parketten geregistreerd in 2012 tegen 3.000 à 3.300 de jaren voordien - maar dat het “dark number” door schaamte en schuldgevoelens te hoog blijft. Justitie heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de opvang van slachtoffers en recente wetgeving bevat veel slachtoffervriendelijke maatregelen en zorgt voor meer rechten voor en informatie aan de slachtoffers.

Voorts benadrukte ze dat slachtoffers van verkrachtingen in de toekomst niet meer moeten opdraaien voor de kosten van bijkomende onderzoeksdaden en dat de nieuwe DNA-wet meer en betere mogelijkheden biedt met als doel het aantal veroordelingen te verhogen. Voorts wordt volgende week het eindverslag van de evaluatie van de Seksuele Agressie Set, de zogeheten SAS-kit, goedgekeurd.

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved